Osebna bibliografija

repnik2

 

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. Measuring the perception of travel security – comparative analysis of students in two different fields: tourism and security. Turizam, ISSN 1450-6661, 2015, iss. 1, vol. 19, str. 22-33, tabele, graf. prikazi. http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_1901_3.pdf. [COBISS.SI-ID 1537359044]

2. MEKINC, Janez, REPNIK, Sebastjan. The approach of young people to travel safety. Journal of tourism and services, ISSN 1804-5650, 2014, vol. 4, str. 50-76. http://www.vso.cz/pdf/journal-od-tourims_8–7-.pdf. [COBISS.SI-ID 275335424]

3. REPNIK, Sebastjan. Case studies of innovation activity in the hotel industry. Quaestus, ISSN 2285-424X, feb. 2014, anul 3, num. 4, str. 141-163. http://www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2012/03/repnik4.pdf. [COBISS.SI-ID 274032896]

4. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. Odnos študentov do varnosti na potovanjih. Varstvoslovje, ISSN 1580-0253, 2014, letn. 16, št. 3, str. 340-361, tabele, graf. prikazi. http://www.fvv.uni-mb.si/rV/arhiv/2014-3/08_Repnik_Mekinc.pdf. [COBISS.SI-ID 2878698]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. Korporativna varnost v slovenskem turizmu. Journal of landscape governance, ISSN 2463-9834, May 2016, vol. 1, iss. 1, str. 77-94, ilustr. https://docs.google.com/a/unm.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4OjU3YmVmN2U1Mzg3ZWIzYTc. [COBISS.SI-ID 285038592]

6. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. Analysis of corporate security in the Slovenian and global tourism. Quaestus, ISSN 2285-424X, apr. 2016, anul 5, num. 8, str. 117-131, tabela. [COBISS.SI-ID 284836352]

1.04 Strokovni članek

7. REPNIK, Sebastjan, DIVJAK, Alenka. Slow food and gastronomic tourism in Slovenia. Quaestus, ISSN 2285-424X, apr. 2015, anul 4, num. 6, str. 178-193. [COBISS.SI-ID 280392960]

8. REPNIK, Sebastjan. Nabava v turističnih podjetjih. Turizem, ISSN 1408-7367. [Slovenska izd. Tisk], jan./mar. 2008, letn. 12, št. 92, str. 36. [COBISS.SI-ID 1506526]

9. REPNIK, Sebastjan. Analiza prehrane v bolnišnici Topolščica in vključitev v gostinsko ponudbo : Atlas WU 2010. GT, 2001, letn. 7, št. 41, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 1506270]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. KRALJ-PAVLOVEC, Jasna, REPNIK, Sebastjan. Benchmarking = Benchmarking. V: MUŠIČ, Katarina (ur.), KOCIPER, Tina (ur.), SIKOŠEK, Marijana (ur.). Turizem in management : na poti k uspešni poslovni prihodnosti : [večavtorska monografija : proceedings]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, str. 339-349. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-79-3.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-80-9/index.html. [COBISS.SI-ID 274890752]

11. REPNIK, Sebastjan. Netehnološke inovacije = No-technological innovation. V: MUŠIČ, Katarina (ur.), KOCIPER, Tina (ur.), SIKOŠEK, Marijana (ur.). Turizem in management : na poti k uspešni poslovni prihodnosti : [večavtorska monografija : proceedings]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, str. 813-826. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-79-3.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-80-9/index.html. [COBISS.SI-ID 274889216]

12. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. The safety of tourism in European countries through the perception of students. V: Peace, culture and tourism : collection of papers. Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2013, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 1510366]

13. REPNIK, Sebastjan. Psihološki in sociološki vidik strateškega odločanja v managementu = Psyhological and sociological aspect of strategic decision-making in the management. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : solidarnost za socialni kapital : 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 20.-21. oktober 2011, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2011, str. 1580-1589. [COBISS.SI-ID 1505758]

14. REPNIK, Sebastjan. Vidiki strateškega odločanja v managementu = The aspects of strategic decision – making in management. V: KRŽIN STEPIŠNIK, Jasna (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 2. mednarodne strokovne konference, 16.-17. november 2012, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : 2nd International Professional Conference proceedings, November 16th-17th 2012, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola: = Biotehnical Educational Centre, Vocational College, 2012, str. 539-546. [COBISS.SI-ID 1503966]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

15. GOLOB, Barbara, REPNIK, Sebastjan. Ekološka osvečenost v slovenskih hotelih = Ecological awareness in Slovenian hotels. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, ISSN 2464-0182, 2016. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4OjE0Njg0YmJhYzg1NTdjNjQ. [COBISS.SI-ID 285252864]

16. MARINČEK, Tamara, REPNIK, Sebastjan. Pomen organizacije strokovnih ekskurzij = The importance of organizing excursions. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, ISSN 2464-0182, 2016. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4OjQ5NWMzYjE0YTljNmZkZWM. [COBISS.SI-ID 285253120]

17. KUTNAR, Urša, REPNIK, Sebastjan. Vpliv družabnih omrežij na poslovanje turističnih kmetij = The influence of social networks on the operation of tourist farms. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, ISSN 2464-0182, 2016. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4OjZhZWVhNGE5YzlkNjQxYjM. [COBISS.SI-ID 285253888]

18. REPNIK, Sebastjan, KRALJ-PAVLOVEC, Jasna. Good practice method of benchmarking. V: MATIČIČ, Nada (ur.), HROVATIN, Jasna (ur.), CELCAR, Damjana (ur.). Bridges between design and management. Ljubljana: Faculty of Design, 2015, str. 151-159. [COBISS.SI-ID 1024457824]

19. REPNIK, Sebastjan. Pomen nabave kot poslovne funkcije v hotelirstvu in turizmu = The importance of the question as a business function in hotel industry and tourism. V: PREMROV, Emira (ur.), KRAŠNA, Tadeja (ur.). Kakovost in inovativnost v turizmu in gostinstvu : zbornik prispevkov 2. mednarodne znanstveno-strokovne konference, Slovenija, Bled, 11.-12. 02. 2010 = Quality and innovation in tourism and catering : conference proceedings of papers of the 2nd international scientific expert conference, Slovenia, Bled, 11 and 12 February 2010. Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2010, str. 726-731. [COBISS.SI-ID 1503710]

20. REPNIK, Sebastjan. Kako dvigniti ugled gostinstva v Sloveniji? = How to raise reputation of catering in Slovenia?. V: CVITKOVIČ, Dejan (ur.), LOBOREC, Vesna (ur.), VULIĆ, Gordana (ur.). Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 1. mednarodne strokovne konference, 25.-27. oktober 2010, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : conference proceedings of papers of the 1st international expert conference, 25-27 October 2010, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola: = Educational Centre of Biotechnology, Vocational College, 2010, str. 369-372. [COBISS.SI-ID 1504990]

21. REPNIK, Sebastjan. Analiza prehrane v slovenskih naravnih zdraviliščih = The analyse of food in Slovenianʼs SPAR. V: VIDRIH, Tjaša (ur.). Zbornik referatov. Novo mesto: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, 2009, 14 f. [COBISS.SI-ID 1505246]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. The safety of tourism in European countries through the perception of students. V: MIMICA-DUKIĆ, Neda (ur.). Peace, culture and tourism : abstract book. Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2013, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 1510110]

23. KRALJ-PAVLOVEC, Jasna, REPNIK, Sebastjan. Benchmarking. V: Turizem, izobraževanje in management : soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti : 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 24.-25. oktober 2013, Portorož : zbornik povzetkov = proceedings. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2013, str. 125-126. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-54-0/index.html. [COBISS.SI-ID 1024359520]

24. REPNIK, Sebastjan. Netehnološke inovacije = Non-technological innovation. V: Turizem, izobraževanje in management : soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti : 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 24.-25. oktober 2013, Portorož : zbornik povzetkov = proceedings. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2013, str. 235-236. [COBISS.SI-ID 270035456]

25. REPNIK, Sebastjan. Psihološki in sociološki vidik strateškega odločanja v managementu = Psyhological and sociological aspect of strategic decision-making in the management. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : solidarnost za socialni kapital : 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 20.-21. oktober 2011, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2011, str. 189-190. [COBISS.SI-ID 1506014]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

26. REPNIK, Sebastjan. Vloga in pomen gibanja Slow Food-a pri razvoju gastronomskega turizma v Sloveniji = The role and importance of Slow food movement at development of gastronomic tourism in Slovenia. V: MAČEK, Melita Ana (ur.), MAČEK JERALA, Milena (ur.), KOLENC ARTIČEK, Majda (ur.). Prenos inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo : zbornik izvlečkov = Transmission of innovations, knowledge and practical experience into everyday practice : book of abstracts, 3. konferenca z mednarodno udeležbo – konferenca VIVUS, s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane, 14.-15. november 2014, Strahinj, Naklo, Slovenija. Strahinj: Biotehniški center Naklo, 2014, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 276814848]

27. REPNIK, Sebastjan. Vloga in pomen gibanja Slow Food-a pri razvoju gastronomskega turizma v Sloveniji = The role and importance of Slow food movement at development of gastronomic tourism in Slovenia. V: MAČEK JERALA, Milena (ur.), MAČEK, Melita Ana (ur.), KOLENC ARTIČEK, Majda (ur.). Prenos inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo : zbornik referatov, 3. konferenca z mednarodno udeležbo – konferenca VIVUS, s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane, 14.-15. november 2014, Strahinj, Naklo, Slovenija. Strahinj: Biotehniški center Naklo, 2014, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 276814592]

28. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. Varnost v turizmu = The safety in tourism. V: VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik povzetkov 3. mednarodne strokovne konference, 24.-25. oktober 2014, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : collection of abstracts of the 3rd international professional conference, October 24th-25th 2014, Ljubljana, Slovenia, 3. Mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu, Ljubljana, 24. – 25. oktober 2014. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2014, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 276812288]

29. REPNIK, Sebastjan, MEKINC, Janez. Varnost v turizmu = The safety in tourism. V: VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 3. mednarodne strokovne konference, 24.-25. oktober 2014, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : collection of abstracts of the 3rd international professional conference, October 24th-25th 2014, Ljubljana, Slovenia, 3. Mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu, Ljubljana, 24.-25. oktober 2014. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2014, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 276815104]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.09 Magistrsko delo

30. REPNIK, Sebastjan. Psihološki in sociološki vidik strateškega odločanja v managementu : magistrska naloga. Koper: [S. Repnik], 2012. IX, 119 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Repnik_Sebastjan_20120220.pdf. [COBISS.SI-ID 4270039]

2.11 Diplomsko delo

31. REPNIK, Sebastjan. Analiza prehrane v slovenskih naravnih zdraviliščih : diplomska naloga. Portorož: [S. Repnik]: [TURISTICA, Visoka šola za turizem], 2003. 106 f., [106] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 508382]

32. REPNIK, Sebastjan. Analiza prehrane v bolnišnici Topolšica in vključitev te v gostinsko ponudbo : diplomska naloga. Topolšica: [S. Repnik], 1999. 49 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512041078]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

33. REPNIK, Sebastjan. Courses in Erasmus : framework of Erasmus programme, for students in Tourism and Hotel Management Programme, 23. 10. – 28. 10. 2011, Istanbul Kavram Vocational School. 2011. [COBISS.SI-ID 280380928]

34. REPNIK, Sebastjan. Courses Catering and Tourism School of Gijón : European programs ERASMUS and LEONARDO, from 7th to 11th June of 2010, Asturias, Spain. 2010. [COBISS.SI-ID 280382720]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

35. REPNIK, Sebastjan. Pomen nabave kot poslovne funkcije v gostinstvu in turizmu : predavanje na strokovni konferenci Cenovna razmerja Cvička – od vinograda do potrošnika, 27. maj 2015, Grm Novo mesto. 2015. [COBISS.SI-ID 280378112]

36. REPNIK, Sebastjan. Kako dvigniti ugled gostinstva? : predavanje na dogodku T-lab Snovalec 2013, 23. 9. 2013, GoodPlace Ljubljana. 2013. [COBISS.SI-ID 280380160]

37. REPNIK, Sebastjan. Wellness turizem : predavanje na posvetu Turizem zdravega življenja kot nov produkt z višjo dodano vrednostjo, 15. 4. 2011, Grm Novo mesto. 2011. [COBISS.SI-ID 280379648]

3.25 Druga izvedena dela

38. REPNIK, Sebastjan. Establishing a local tourism-cluster in one fjord. Spa-tourism in Slovenia : lectures at University Centre of the Westfjords, 17, 19 of Feb. 2015, Ísafjördur. 2015. [COBISS.SI-ID 280382976]

39. REPNIK, Sebastjan. LEADER projekt : Inštitut za trajnostno upravljanje podeželja : št. sklepa LIN2010-S5/2010. 2013. [COBISS.SI-ID 280383232]

40. REPNIK, Sebastjan. Varnost v turizmu v državah severne in južne Evrope skozi percepcijo študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem ter študentov Fakultete za varnostne vede : raziskovalni projekt. 2013. [COBISS.SI-ID 280391936]

41. REPNIK, Sebastjan. Wellness turizem. Osnove kuhartsva. 2013. [COBISS.SI-ID 280377088]

42. REPNIK, Sebastjan. Pojav kriminalitete v slovenskih gostinsklih in nastanitvenih obratih v obdobju 2007-2012 : raziskovalni projekt. 2013. [COBISS.SI-ID 280391680]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

43. HROVAT, Tone (urednik, avtor dodatnega besedila), JURŠE ROGELJ, Helena (urednik, avtor dodatnega besedila), CANKAR, Angelca (urednik), TROBEC, Urška (urednik), REPNIK, Sebastjan (urednik), PODGORŠEK, Jože (urednik), SVETEC HUDOKLIN, Irma (urednik). Zbornik povzetkov diplomskih nalog diplomantov višje strokovne šole v študijskih letih 2011/2012 in prve polovice študijskega leta 2012/2013. Sevno: Grm novo mesto, Center biotehnike in turizma, 2013. 68 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 284834816]

Mentor pri diplomskih delih

44. SEIZOVIĆ, Zora. Analiza zadovoljstva gostov Term Topolšica : diplomska naloga. Šentjur: [Z. Seizović], 2016. VI, 43, 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 286424064]

45. VOVKO, Mirjam. Feng shui v slovenskih gospodinjskih in njena vključitev v wellness turizem : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Vovko], 2016. V, 28, A f., ilustr. [COBISS.SI-ID 286428160]

46. ŠTAJDOHAR, Jana. Prenova jedilnega lista v restavraciji Štajdohar : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Štajdohar], 2016. VII, 57, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 286427392]

47. MLAKAR, Marko. Turizem v zidanicah kot dodatna ponudba restavracije Silvester : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Mlakar], 2016. V, 34, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 286427648]

48. KUTNAR, Urša. Vpliv družabnih omrežij na poslovanje turističnih kmetij : diplomska naloga. Novo mesto: [U. Kutnar], 2016. VI, 31, A-C f., ilustr. [COBISS.SI-ID 286426368]

49. BEDNARIK, Anita. Metode naravnega zdravljenja in njihova vključitev v welness ponudbo : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Bednarik], 2015. VII, 61, A f., ilustr. [COBISS.SI-ID 279525632]

50. KUKOVIČ, Blaž. Outsourcing v hotelirstvu : diplomska naloga. Šentjur: [B. Kukovič], 2015. [5], 40, 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 281571840]

51. BERKOPEC, Marija. Prehrana z majhno ali ničelno vsebnostjo alergenov in prehranskih dodatkov : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Berkopec], 2015. 30, A-E f., ilustr. [COBISS.SI-ID 282861312]

52. ZEVNIK, Tomaž. Primerjava japonske in slovenske kuhinje : diplomska naloga. Šentjur: [T. Zevnik], 2015. [8], 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 281572096]

53. KOŠIR, Vera. Turistična kmetija Košir : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Košir], 2015. 54, A-C f., ilustr. [COBISS.SI-ID 282855936]

54. VIŠNAR, Nataša. Zadovoljstvo gostov v Termah Šmarješke Toplice : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Višnar], 2015. 25, A-G f., ilustr. [COBISS.SI-ID 282853632]

55. PETERLIN, Anita. Analiza kruha in pekovskih izdelkov v gostinski ponudbi : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Peterlin], 2014. 33, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 274182400]

56. LIPNIKAR, Ivica. Analiza prehrane rudarjev : diplomska naloga. Šentjur: [I. Lipnikar], 2014. 80, [5] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 272980736]

57. KIC, Katja. Kakovost življenja v Sloveniji : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Kic], 2014. 32, A-D f., ilustr. [COBISS.SI-ID 272981248]

58. GAČNIK, Andraž. Načela feng shuija v wellness turizmu : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Gačnik], 2014. IV, 27, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 276823808]

59. ŠTRAVS, Suzana. Otroška animacija : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Štravs], 2014. VI, 36, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 276821760]

60. VALENČAK, Marko. Turistična kmetija Valenčak : diplomska naloga. Krško: [M. Valenčak], 2014. VI, 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 276836352]

61. SLUGA, Simona. Wellness kot oblika pravilnega prehranjevanja : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Sluga], 2014. VII, 51, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 276822784]

62. PARKELJ, Madlena. Analiza celiakije v slovenskih naravnih zdraviliščih : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Parkelj], 2013. 26, A-Q f., ilustr. [COBISS.SI-ID 272981504]

63. JERMAN, Lea. Management različnih vrst gostinskih dogodkov : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Jerman], 2013. 45, A-H f., ilustr. [COBISS.SI-ID 271039232]

64. ĐURAŠEVIĆ, Slavica. Primerjava ekološke osveščenosti v slovenskih in tujih hotelih : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Đurašević], 2013. 32, A-I f., ilustr. [COBISS.SI-ID 272980992]

65. VIDIC, Barbara. Promocija mlečnih izdelkov in njhova uporaba v prehrani : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Vidic], 2013. 48, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 271029248]

66. KOVAČEK, Maja. Turistična kmetija Galus : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Kovaček], 2013. 36, A f., ilustr. [COBISS.SI-ID 271030272]

67. KASTELIC, Andreja. Zadovoljstvo domačih gostov v kampih Slovenije : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Kastelic], 2013. 23, A-I f., ilustr. [COBISS.SI-ID 271043328]

68. MACELE, Robi. Poslovni načrt športno-rekreacijskega centra (paintball center) : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Macele], 2012. 43, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 270029056]

69. ZUPANČIČ, Polonca. Poslovni načrt za gostinski obrat slaščičarna v starem mestnem jedru Novega mesta : diplomska naloga. Novo mesto: [P. Zupančič], 2012. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 270206976]

70. ŽAGAR, Mateja. Razširitev ponudbe in podaljšanje sezone na Turistični kmetiji Žagar : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Žagar], 2012. 31, A-C f., ilustr. [COBISS.SI-ID 270208512]

71. IVANČIĆ, Petra. Tri priložnosti – vedno dolenjsko-belokranjska kulinarika : diplomska naloga. Novo mesto: [P. Ivančić], 2012. 56, A-F f., ilustr. [COBISS.SI-ID 270033408]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

72. KANC, Dušan. Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril : Gostilna Kanc : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Kanc], 2017. 37, A-D f., ilustr. [COBISS.SI-ID 289970176]

73. POPOVIĆ, Nejc. Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril : Restavracija Popović : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Popović], 2017. V, 32, A-E f., ilustr. [COBISS.SI-ID 289971968]

74. PETERNEL, Luka. Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril : Turistična agencija Lipa : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Peternel], 2017. VI, 29, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 289982464]

75. SLADIČ, Dejan. Optimizacija delovnih procesov v kuhinji in uvedba ponudbe novih jedi v zavodu : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Sladič], 2017. IV, 30, A-C f., ilustr. [COBISS.SI-ID 289984512]

76. MIŠJAK, Aljaž. Turizem v Keniji kot poslovna priložnost : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Mišjak], 2017. IV, 47, A f., ilustr. [COBISS.SI-ID 289981696]

77. URŠNIK, Samo. Welnes kot metoda zdravljenja stresa na delovnem mestu : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [S. Uršnik], 2017. VIII, 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512876565]

78. JEROMEL, Tanja. Analiza prehrambenih navad občanov občine Mislinja : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [T. Jeromel], 2016. VII, 33 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID512790293]

79. GORŠE, Frank. Delovno mesto, ki sem si ga ustvaril – Frank Steakhouse : diplomska naloga. Novo mesto: [F. Gorše], 2016. VI, 34, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287723776]

80. FINK, Mateja. Masaže kot oblika wellneške turistične ponudbe : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Fink], 2016. VI, 24, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287727872]

81. ŽUNKOVIČ, Klavdija. Šamanizem kot metoda naravnega zdravljenja v Wellness centru Thermana : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [K. Žunkovič], 2016. VII, 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512810005]

82. KOŠIR, Katja. Turistična kmetija kot poslovna priložnost za razvoj wellness turizma : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Košir], 2016. VI, 36, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287727104]

83. PADOVAC, Simon. Turistična kmetija s poudarkom na čebelarski dejavnosti : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Hrastelj], 2016. VI, 41, A-C f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287723264]

84. MREVLJE, Jan. Vizija razvoja hotela Golte : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [J. Mrevlje], 2016. VIII, 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512832533]

85. ŽELJKO-ŠKVORC, Nataša. Zadovoljstvo penzionskih gostov v podjetju Terme Krka, d.o.o. : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Željko-Škvorc], 2016. V, 37, A-E f., ilustr. [COBISS.SI-ID 287724800]

86. MURKO HAJTNIK, Lucija. Čokoladnica kot poslovna priložnost za Gostilno Murko : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [L. Murko Hajtnik], 2015. VIII, 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID512671253]

87. BINGO, David. Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril : Restavracija Bingo : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Bingo], 2015. 36, A-B f., ilustr. [COBISS.SI-ID 282860800]

88. PLAZL, Matija. Umestitev wellnessa vzhodnega sveta v ponudbo wellness turizma v Sloveniji : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [M. Plazl], 2015. VIII, 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512670997]

89. ROŠER, Dejan. Bar atleti – življenski slog in alternativna oblika fitnesa : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [D. Rošer], 2014. VI, 24 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512468245]

90. OŠTIR, David. Analiza ponudbe storitev v Wellness in športnem centru Galactica : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [D. Oštir], 2013. IX, 52 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID512292885]

91. ŠAČIRI, Minira. Razlike v doživljanju storitev wellness gosta v Termah Topolšica : diplomska naloga v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu gostinstvo in turizem. Velenje: [M. Šačiri], 2013. IX, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512293141]

92. CIMERMANČIČ, Anton. Trženje turističnih produktov na ekološki kmetiji : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Cimermančič], 2013. VI, 39 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024898598]


NERAZPOREJENO

93. REPNIK, Sebastjan. Wellness turizem : gradivo za 2. letnik, (Višješolski strokovni program Gostinstvo in turizem). Ljubljana: Zavod IRC, 2011. ISBN 978-961-6857-18-5. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Wellness_turizem_-Repnik.pdf. [COBISS.SI-ID 258171904]